ZASADY PRZYJĘCIA

Postępowanie w sprawie skierowania do Domu Pomocy Społecznej, a następnie umieszczenia osoby w Domu, wszczyna pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o pobyt w DPS.

Niezbędne jest złożenie wniosku przez osobę zainteresowaną przyjęciem do DPS, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami o zamieszkanie w DPS.

Ośrodek Pomocy Społecznej, do którego został złożony wyżej wymieniony wniosek przeprowadza wywiad środowiskowy oraz kompletuje niezbędną dokumentację.

Całość dokumentacji wraz ze stanowiskiem Ośrodka Pomocy Społecznej przekazywana jest do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie celem wydania stosownych decyzji.

Decyzję kierującą, umieszczającą i o odpłatności w DPS, wydaje z upoważnienia Prezydenta m.st Warszawy Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie (WCPR).

W chwili wydania, powyższe decyzje otrzymuje osoba zainteresowana oraz Dom Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją o umieszczeniu.

Po otrzymaniu kompletu dokumentów z Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, pracownik socjalny Domu kontaktuje się z osobą zainteresowaną, w celu umówienia się w miejscu pobytu, aby zaktualizować sytuację zdrowotno-bytową.

O terminie zamieszkania osoba oczekująca jest powiadamiana pisemnie przez Dyrektora DPS.

Szczegółowych informacji na temat przyjęcia i zasad odpłatności za pobyt w DPS udziela pracownik socjalny tel. (22) 841-09-33 wew. 15 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00