RODO

RODO - to obowiązujące od 25 maja 2018r. unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które określa w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych oraz ich ochrony.

Inspektorem Danych Osobowych w Domu Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty jest Pani Bożenna Marchel-Potrzuska, z którą można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty poprzez adres: iod@dpsparkowa.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W E (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu zainstalowanego w obiekcie położonym w Warszawie przy ul Parkowa 7A jest: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty w Warszawie, ul. Parkowa 7A.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania DPSPO, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w DPSPO za pomocą adresu iod@dpsparkowa.pl.
 3. Administrator danych osobowych - DPSPO - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze, tj. zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców, pracowników i interesantów  oraz ochrony mienia na terenie DPSPO.
 2. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się: obszar wokół budynku DPSPO od ulicy Parkowej oraz patio należące do DPSPO, ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku, wszystkie piętra i klatki schodowe.
 3. Rejestracji i zapisowi danych na rejestratorze podlega tylko obraz (bez dźwięku).
 4. Dane z monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są przechowywane przez 21 dni. Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisywane, za wyjątkiem sytuacji wskazanej w ust. 8.
 5. Administrator Danych Osobowych każdorazowo zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu mieszkańców, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych:
  1. na uzasadniony pisemny wniosek osób trzecich,
  2. na pisemny wniosek organów prowadzących postępowania.
 6. Zabezpieczone z monitoringu wizyjnego dane są udostępniane wyłącznie:
 1. organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia, w szczególności Policji, Prokuraturze, Sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów;
 2. osobie fizycznej na podstawie przepisów RODO (z poszanowaniem praw i wolności osób postronnych).
 1. Niezależnie od regulacji zawartej w ust. 9, Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów zawieranych przez Administratora danych osobowych z podmiotami świadczącymi  koncesjonowane usługi ochrony osób i mienia).
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych.
 3. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w DPS Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego W sprawach ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB WCHODZĄCYCH DO BUDYNKU W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRACOWNIKA OŚWIATY

Zgodnie   z  art.  13 ust. 1 i 2  wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W E (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO”) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty z siedzibą w Warszawie ul. Parkowa 7a,
 2. inspektorem ochrony danych w Domu Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty jest:

        Pani Bożenna Marchel-Potrzuska,  e-mail służbowy:  iod@dpsparkowa.pl

 1. administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO, przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty oraz art. 6 ust. 1 lit. e  RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przede wszystkich celem zapewnienia bezpieczeństwa osobom zamieszkałym i przebywającym na terenie Domu Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty,
 2. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora np. kancelarią prawną, firmą świadczącą usługę ochrony,
 3. administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz  prawo do cofnięcia zgody,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu,
 6. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przebywania na terenie należących do Domu Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych  narusza przepisy RODO,
 8. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Pani/Pana dane osobowe.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCA DOMU

Zgodnie   z  art.  13 ust. 1 i 2  wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W E (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO”) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty z siedzibą w Warszawie ul. Parkowa 7a,
 2. inspektorem ochrony danych w Domu Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty jest: Pani Bożenna Marchel-Potrzuska,  e-mail służbowy:  iod@dpsparkowa.pl,
 3. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. przyjęcia i pobytu w Domu Pomocy Społecznej oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
 4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych,
 5. administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, z wyjątkiem danych których podanie jest obligatoryjne,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO,
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne z wyjątkiem danych wynikających z przepisów prawa, których podanie danych jest konieczne do prawidłowego wypełniania obowiązku związanego z przyjęciem i zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej,
 9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z instrukcji archiwizacyjnej,
 10. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Pani/Pana dane osobowe.

 

  ………………………………………………………………..

             data i podpis mieszkańca

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WOLONTARIUSZA / PRAKTYKANTA

Zgodnie   z  art.  13 ust. 1 i 2  wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W E (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO”) informuję, iż:

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty z siedzibą w Warszawie ul. Parkowa 7a,

2)    inspektorem ochrony danych w Domu Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty jest:

        Pani Bożenna Marchel-Potrzuska,  e-mail służbowy:  iod@dpsparkowa.pl,

3)  administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora np. kancelarią prawną, firmą świadczącą usługę ochrony, bhp,

5) administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa  trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

6)  posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,

7)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu 10 lat,

8)  podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak realizacji umowy lub porozumienia,

9)  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO,

10)  administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Pani/Pana dane osobowe.

 

……………………………………………….……………

 data i podpis wolontariusza/praktykanta