RODO

RODO - to obowiązujące od 25 maja 2018r. unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które określa w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych oraz ich ochrony.

Inspektorem Danych Osobowych w Domu Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty jest Pani Bożenna Marchel-Potrzuska, z którą można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty poprzez adres: iod@dpsparkowa.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W E (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu zainstalowanego w obiekcie położonym w Warszawie przy ul Parkowa 7A jest: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty w Warszawie, ul. Parkowa 7A.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania DPSPO, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w DPSPO za pomocą adresu iod@dpsparkowa.pl.
 3. Administrator danych osobowych - DPSPO - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze, tj. zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców, pracowników i interesantów  oraz ochrony mienia na terenie DPSPO.
 2. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się: obszar wokół budynku DPSPO od ulicy Parkowej oraz patio należące do DPSPO, ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku, wszystkie piętra i klatki schodowe.
 3. Rejestracji i zapisowi danych na rejestratorze podlega tylko obraz (bez dźwięku).
 4. Dane z monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są przechowywane przez 21 dni. Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisywane, za wyjątkiem sytuacji wskazanej w ust. 8.
 5. Administrator Danych Osobowych każdorazowo zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu mieszkańców, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych:
  1. na uzasadniony pisemny wniosek osób trzecich,
  2. na pisemny wniosek organów prowadzących postępowania.
 6. Zabezpieczone z monitoringu wizyjnego dane są udostępniane wyłącznie:
 1. organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia, w szczególności Policji, Prokuraturze, Sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów;
 2. osobie fizycznej na podstawie przepisów RODO (z poszanowaniem praw i wolności osób postronnych).
 1. Niezależnie od regulacji zawartej w ust. 9, Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów zawieranych przez Administratora danych osobowych z podmiotami świadczącymi  koncesjonowane usługi ochrony osób i mienia).
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych.
 3. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w DPS Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego W sprawach ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB WCHODZĄCYCH DO BUDYNKU W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRACOWNIKA OŚWIATY

Zgodnie   z  art.  13 ust. 1 i 2  wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W E (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO”) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty z siedzibą w Warszawie ul. Parkowa 7a,
 2. inspektorem ochrony danych w Domu Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty jest:

        Pani Bożenna Marchel-Potrzuska,  e-mail służbowy:  iod@dpsparkowa.pl

 1. administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO, przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty oraz art. 6 ust. 1 lit. e  RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przede wszystkich celem zapewnienia bezpieczeństwa osobom zamieszkałym i przebywającym na terenie Domu Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty,
 2. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora np. kancelarią prawną, firmą świadczącą usługę ochrony,
 3. administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz  prawo do cofnięcia zgody,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu,
 6. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przebywania na terenie należących do Domu Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych  narusza przepisy RODO,
 8. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Pani/Pana dane osobowe.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCA DOMU

Zgodnie   z  art.  13 ust. 1 i 2  wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W E (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO”) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty z siedzibą w Warszawie ul. Parkowa 7a,
 2. inspektorem ochrony danych w Domu Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty jest: Pani Bożenna Marchel-Potrzuska,  e-mail służbowy:  iod@dpsparkowa.pl,
 3. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. przyjęcia i pobytu w Domu Pomocy Społecznej oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
 4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych,
 5. administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, z wyjątkiem danych których podanie jest obligatoryjne,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO,
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne z wyjątkiem danych wynikających z przepisów prawa, których podanie danych jest konieczne do prawidłowego wypełniania obowiązku związanego z przyjęciem i zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej,
 9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z instrukcji archiwizacyjnej,
 10. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Pani/Pana dane osobowe.

 

  ………………………………………………………………..

             data i podpis mieszkańca