ZASADY ODPŁATNOŚCI

Zasady odpłatności za pobyt:

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Rozporządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego  kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej na terenie m.st. Warszawy wydaje Prezydent m.st. Warszawy. Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej ustala się na podstawie Ustawy o Pomocy Społecznej.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 610/2024 Prezydenta Miasta st. Warszawy z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania Mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie m.st Warszawy w 2024 r. średni miesięczny koszt utrzymania Mieszkańca w DPS Pracownika Oświaty od 1 kwietnia 2024 r. wynosi 9 064,27 zł.

https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2023/4146/

Opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wnoszą:

  1. Mieszkaniec - nie więcej niż 70% swojego dochodu ( bez względu na źródło jego uzyskania),
  2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi,
  3. Gmina, z terenu której osoba została skierowana – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania a opłatami wnoszonymi przez osoby wymienione w pkt. 1 i 2.

Zasady odpłatności  za  leki  i  środki  pomocnicze:

Dom Pomocy Społecznej pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitów ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.