DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności strony internetowej Domu Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty

Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://dpsparkowa.pl

Data publikacji strony internetowej: 2022-08-17 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-17 r.

 Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 21.09.2020 r. bazując na archiwalnej stronie oraz 17.08.2022 r. bazując na obecnie działąjącej stronie internetowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dominika Juszyńska, djuszynska@um.warszawa.pl

Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu 22 841 09 33 wew. 12, wysyłając faks: numer faksu 22 841 09 33 wew. 20, dzwoniąc lub wysyłając wiadomości SMS/MMS numer telefonu komórkowego +48 512 568 920, wysyłając maila na adres e-mail: sekretariat.dpspracownikaoswiaty@um.warszawa.pl w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 15:00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. DPS w formie alternatywnej umożliwia kontakt z tłumaczem PJM po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby kontaktu i uzgodnieniu terminu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu:

Budynek DPS Pracownika Oświaty  znajduje się w pobliżu skrzyżowania ul. Belwederskiej, ul. Spacerowej i ul. Gagarina w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Łazienkowskiego.

Dojście piesze do ul. Parkowej jest od ul. Gagarina. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej.  Przejścia piesze od strony Parku w Łazienkach nie posiadają sygnalizacji świetlnej oraz dźwiękowej. Na trasie dojścia występują pojedyncze przeszkody np. kosze na śmieci, latarnie, znaki drogowe, słupki na przejściach oraz stacja Warszawskiego Roweru Publicznego Veturillo.

Najbliższe przystanki autobusowe są przy ul. Gagarina, ul. Belwederskiej i ul. Spacerowej: Spacerowa 01, Spacerowa 02, Spacerowa 03, Spacerowa 04, oddalone są w odległości ok. 100-150 metrów od budynku.

Droga dojazdowa do ul. Parkowej, będącej ulicą jednokierunkową od ul. Belwederskiej, a następnie w ulicę Lądową (kierunek w prawo).

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ul. Parkowej, bezpośrednio przed budynkiem.

Postój dla taksówek znajduje się przy ul. Parkowej w odległości ok. 20 m od budynku.

Wejście do budynku:

Wejście do budynku DPS Pracownika Oświaty, będącego częścią zabudowy szeregowej, możliwe jest tylko od strony ul. Parkowej.

Wejście główne jest bezpośrednio z poziomu chodnika, łatwe do zlokalizowania, wyraźnie wyodrębnione od pozostałej części budynku.

Drzwi wejściowe zewnętrzne składają się z dwóch skrzydeł przeszklonych, z których jedno można odblokować w celu zwiększenia światła wejścia do 135 cm.

W holu wejściowym są wewnętrzne schody (5 stopni), przy których znajduje się platforma windowa umożliwiająca dostęp osobom z niepełnosprawnością do pomieszczeń na parterze oraz do windy osobowej.

Winda osobowa zapewnia dostęp osobom z niepełnosprawnością do pomieszczeń na wszystkich trzech kondygnacjach. Winda wyposażona jest w informację głosową oraz przyciski w języku Braille`a. Dojście do windy jest pozbawione progów.

W budynku brak jest pętli indukcyjnych.

Dostęp do tłumacza Polskiego Języka Migowego – tylko w formie alternatywnej, po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów z Koordynatorem ds. Dostępności.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym.

Do budynku można wejść z psem asystującym po wcześniejszym zgłoszeniu osobie pełniącej dyżur w recepcji. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wyposażenie  psa asystującego w uprząż oraz  posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień  weterynaryjnych.

Każda osoba z niepełnosprawnością może skorzystać z przewodnika, którym jest wyznaczony pracownik DPS.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózku znajduje się na drugim piętrze  (dojazd windą osobową). W toalecie przestrzeń manewrowa jest zgodna ze standardami dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Toaleta wyposażona jest  w system przyzywowy.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.

Uwaga. Informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/