ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Zakres świadczonych usług przez Dom oraz wszelkie działania personelu mają na celu stworzenie Mieszkańcom dobrych warunków bytowych oraz serdecznej, domowej atmosfery, dającej ludziom starszym poczucie własnej wartości i godności.

Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty świadczy:

Usługi w zakresie potrzeb bytowych zapewniając:

 • miejsce zamieszkania,
 • wyżywienie i organizację posiłków,
 • posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza,
 • utrzymanie czystości w pokojach mieszkalnych.

Usługi opiekuńcze polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych zapewniając:

 • całodobową opiekę  pielęgnacyjną i opiekuńczą,
 • niezbędną pomoc w załatwianiu spraw codziennych.

Usługi wspomagające polegające na:

 • umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
 • zabiegach rehabilitacyjno-usprawniających,
 • podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu Mieszkańców,
 • umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych,
 • organizacji świąt i uroczystości okazjonalnych,
 • zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności Mieszkańców.

Usługi  pracy  socjalnej  polegające na:

 • pomocy  w rozwiązywaniu problemów osobistych,
 • pomocy  w procesie adaptacji,
 • pomocy w załatwianiu spraw urzędowych,
 • pomocy w utrzymywaniu kontaktów z rodziną Mieszkańca i środowiskiem,
 • udzielaniu informacji o świadczeniach i dostępnych formach pomocy.

Dom umożliwia i organizuje Mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.