Pielęgniarka/Starsza pielęgniarka

Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty ul. Parkowa 7a, 00-759 Warszawa zatrudni od 1 stycznia 2024 r., na pół etatu osobę na stanowisko

PIELĘGNIARKI / STARSZEJ PIELĘGNIARKI /

PIELĘGNIARZA / STARSZEGO PIELĘGNIARZA

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie zawodowe, medyczne (wymagane czynne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza),
 • mile widziane doświadczenie w pracy w Domu Pomocy Społecznej,
 • umiejętność pracy z ludźmi w podeszłym wieku,
 • wymagana kultura osobista i poszanowanie godności, odmienności drugiego człowieka,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • cierpliwość, życzliwość, empatia,
 • wysoka sprawność psychofizyczna,
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym.

Zadania:

 • dbanie o zdrowie, bezpieczeństwo oraz wykonywanie czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych mieszkańcom,
 • realizowanie opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem stanu zdrowia i informacji uzyskanych od zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, lekarzy i innych specjalistów,     
 • wykonywanie zleconych przez lekarzy lub Kierownika DOT zabiegów pielęgnacyjno - leczniczych,
 • podawanie leków mieszkańcom według zleceń lekarskich,
 • uczestniczenie w konsultacjach lekarskich,
 • ustalanie terminów wizyt u specjalistów w tym przygotowanie niezbędnej dokumentacji medycznej,
 • świadczenie usług w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki chorób i edukacji zdrowotnej,
 • nadzór i dbanie o higienę osobistą mieszkańców,
 • sporządzanie sprawozdań w książce raportów pielęgniarskich i przekazywanie dyżurów,          
 • nawiązywanie kontaktów z rodziną i osobami bliskimi odwiedzającymi mieszkańca,
 • aktywny udział w pracach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz uczestniczenie w  opracowywaniu indywidualnych planów wsparcia mieszkańców.

Warunki pracy i płacy:

 • wymiar czasu pracy: 1/2 etatu. Praca w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym wg grafiku,
 • wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem Wynagradzania (płaca zasadnicza + dodatek stażowy + dodatek motywacyjny),
 • pierwsza umowa o pracę na czas określony z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 Niezbędne dokumenty:

 • CV, list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku PIELĘGNIARKI / PIELĘGNIARZA mogą składać oferty pracy w formie:

 • elektronicznej na adres e-mail: sekretariat.dpspracownikaoswiaty@um.warszawa.pl 

lub

 • pisemnej (listownie) pod adres:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRACOWNIKA OŚWIATY,

ul. Parkowa 7a, 00-759 Warszawa,

Dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)". 

Na przesłane oferty czekamy do dnia 20 grudnia 2023 r. do godziny 12.00. Liczy się data wpływu dokumentu/maila do DPS.