Główny księgowy - nabór zakończony

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty z siedzibą przy ul. Parkowej 7a, 00-759 w Warszawie

poszukuje kandydata na stanowisko: Główny księgowy

Wymiar etatu:  1 etat,

Miejsce pracy: DPS Pracownika Oświaty  ul. Parkowa 7a   00-759 Warszawa

Planowany termin rozpoczęcia pracy: 1 sierpnia 2023 r.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

•             realizacja obowiązków i uprawnień określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych oraz ustawie z dnia 29 września1994 r. o rachunkowości,

•             realizacja zasad polityki rachunkowości DPS Pracownika Oświaty,

•             opracowywanie, wprowadzanie i przestrzeganie procedur kontroli finansowej w DPS Pracownika Oświaty,

•             monitorowanie realizacji planu finansowego DPS Pracownika Oświaty,

•             organizacja obsługi projektów unijnych w zakresie księgowym, wypełnianie wniosków o płatność w zakresie księgowym,

•             praca w budynku DPS Pracownika Oświaty. Praca wykonywana jest w 8 godzinnym systemie pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Bezpieczne warunki pracy. Winda dostosowana do wózków inwalidzkich, ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim,

•             stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, stresem oraz przemieszczeniem się wewnątrz budynku i poza nim,

•             kandydat który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (t.j Dz. U. z 2022 poz. 530), jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagania niezbędne:

•             pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

•             obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 poz. 530),

•             niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

•             niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów,

•             wykształcenie średnie bądź wyższe, w przypadku wykształcenia średniego: ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna, w przypadku wyższego: jednolite studia magisterskie na jednym z wymienionych kierunków tj. ekonomia, rachunkowość, finanse i rachunkowość, finanse publiczne i podatki, finanse i bankowość, ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe.

•             minimum 6-letnie doświadczenie zawodowe w księgowości w przypadku wykształcenia średniego a w przypadku wykształcenia wyższego minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe,

•             znajomość regulacji prawnych z zakresu: ustawy o finansach publicznych, ustawy  o rachunkowości, ustawy o samorządzie powiatowym i gminnym, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,

•             nieposzlakowana opinia,

•             biegła obsługa komputera oraz dobra znajomość środowiska MS Office (Word, Excel).

Wymagania dodatkowe:

•             co najmniej roczne doświadczenie pracy w księgowości w jednostce budżetowej,

•             doświadczenie zawodowe z zakresu rachunkowości i finansów publicznych,

•             znajomość regulacji prawnych w zakresie zadań DPS oraz funkcjonowania jednostki budżetowej,

•             pożądane kompetencje: dobra organizacja pracy, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność wyznaczania celów i określania priorytetów, skrupulatność, punktualność, skuteczne działanie pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

•             życiorys (CV) i list motywacyjny,

•             oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

•             oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

•             oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,

•             oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i niekaralność przeciwko mieniu lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego poświadczona za zgodność z oryginałem,

•             kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

•             kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych,

•             kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu),

•             klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (dołączona do oferty),

•             wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych

do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów bezpośrednio do Placówki lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 14.04.2023 r. na adres: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty ul. Parkowa 7a, 00-759 Warszawa

z adnotacją na kopercie:

Nabór na stanowisko Głównego księgowego

imię i nazwisko kandydata ……………………………………………………………..

numer telefonu kontaktowego………………………………………………………….

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 14.04.2023 r., do godz. 14:00.

W razie pytań dotyczących naboru na stanowisko Głównego księgowego zachęcamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

•             ze starszym inspektorem ds. kadr Panią Dominiką Juszyńską, e-mail: sekretariat@dpsparkowa.pl, tel. (22) 841-09-33 wew. 12 lub

•             z Zastępcą Dyrektora Panem Dariuszem Wolniewiczem e-mail: sekretariat@dpsparkowa.pl, tel. (22) 841-09-33 wew. 12

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postepowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej (ocena ofert przeprowadzona w oparciu o przesłane kwalifikacje kandydatów).

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w Domu Pomocy Społecznej   Pracownika Oświaty i dokonanie na jej podstawie wyboru pracownika do zatrudnienia.

W przebiegu procesu  rekrutacji DPS Pracownika Oświaty zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Klauzula  informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

•             administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty z siedzibą w Warszawie ul. Parkowa 7a,

•             inspektorem ochrony danych w Domu Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty jest: Pani Bożenna Marchel-Potrzuska,  e-mail służbowy:  iod@dpsparkowa.pl,

•             administrator będzie przetwarzał Państwa dane dla potrzeb rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

•             Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji,

•             dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych,

•             administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa  trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

•             posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,

•             ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO,

•             podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo Pani/Pana w procesie rekrutacji pracowników i w konsekwencji uniemożliwia zawarcie umowy o pracę,

•             administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Pani/Pana dane osobowe,

•             dane osobowe  nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

W pozostałym zakresie akceptuję ogłoszenie pod kątem danych osobowych.

 

    …………………………………………………………

   data i podpis kandydata na pracownika