PRCEDURA PRZYJĘCIA

Postępowanie w sprawie skierowania do Domu Pomocy Społecznej a następnie umieszczenia osoby w Domu, wszczyna pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami. Dokumentację kompletuje Ośrodek Pomocy Społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w DPS. Całość dokumentacji wraz ze stanowiskiem Ośrodka Pomocy Społecznej przekazywana jest do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie celem wydania stosownej decyzji.

 

DOKUMENTY WYMAGANE W SPRAWIE SKIEROWANIA DO DOMU KOMPLETOWANE  PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ: 

 

 • * wywiad rodzinny (środowiskowy) u osoby ubiegającej się o miejsce w Domu,
 • * decyzja emerytalno - rentowa lub o przyznaniu zasiłku stałego,
 • * zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
 • * opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności,
 • * zgoda na ponoszenie odpłatności za pobyt w Domu oraz jej potrącanie przez
     właściwy organ rentowo - emerytalny,
 • * wywiad rodzinny (środowiskowy) u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności
 • * za pobyt w Domu lub umowa na partycypowanie w tej opłacie,
 • * zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych,
 • * orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( o ile osoba posiada).

W chwili wydania decyzji kierującej, umieszczającej i o odpłatności w/w dokumenty otrzymuje osoba zainteresowana oraz Dom Pomocy Społecznej, do którego została skierowana. Następnie decyzje są ewidencjonowane i osoba zostaje wpisana na listę osób oczekujących do przyjęcia.